top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

חשיבותה של חוות דעת בוחן תנועה

בכל תיק תאונת דרכים המתנהל בבית משפט לתעבורה, יהיה בוחן התנועה המשטרתי, עד מרכזי של התביעה. למעשה, במרבית תיקי התאונות, פעולותיו של בוחן התנועה בתיק והמסמכים שיצר, מהווים את ליבת חומר הראיות. מקצועיותו של הבוחן תבחן בהליך המשפטי. כשלים בעבודת הבוחן הבאים לידי ביטוי באיסוף ממצאים לקוי, אי מיצוי שלבי החקירה, הסקת מסקנות שגוייה ועוד טעויות הנעשות לעיתים עקב מגוון פעולותיו הרחב של בוחן תנועה בעת חקירת תאונות דרכים, כל אלה, עשויים להשליך על הצלחת התביעה בסופו של הליך משפטי, להרשיע את הנהג הנאשם.

כאן נכנס, תפקידו הייחודי של בוחן תנועה, עד מומחה מטעם צוות ההגנה המשפטית והנאשם, אשר מופקד מתוקף מומחיותו, על בדיקה מקצועית, של כל חומר הראיות בכל הקשור לפעולותיו של בוחן התנועה בתיק התאונה. בוחן התנועה מטעם ההגנה, יאתר כשלים, טעויות וליקויים באופן איסוף הממצאים בזירת התאונה, יצביע על פעולות חקירה ואיסוף ממצאים שלא נעשו בהתאם להנחיות המשטרה, ינתח את ממצאי הבוחנים ו\או ממצאי מומחי התביעה הנוספים ולעיתים ועשוי להסיק מסקנות השוללות את מסקנות בוחן התנועה לרבות מסקנותיהם של מומחים משטרתיים נוספים בתיק, או יציג תזה אפשרית נוספת אשר לא נבחנה, טרם הגשת כתב האישום, ע"י מומחי התביעה.


בוחן תנועה מטעם ההגנה, חייב להיות בוחן תנועה מוסמך מטעם משטרת ישראל, אשר עבר את הכשרותיו והסמכתו לתפקיד במסגרת שירותו כבוחן תנועה במשטרה. לניסיון והידע הנצבר בחקירת תאונות דרכים "אמיתיות" אין כל תחליף אזרחי או אקדמי. לצביקה מוזס, בוחן תנועה - עד מומחה מטעם ההגנה, אשר שירת במשטרה בתפקידי קצין בוחנים מחוזי, יש יתרונות מקצועיים משמעותיים אשר נצברו עקב מעורבותו המקצועית והפיקודית בחקירת כל תאונת דרכים חמורה בתחומי המחוז עליו היה מופקד, זאת בשונה מבוחן תנועה שאינו קצין, אשר גם למרות שנות שירות רבות בתפקיד, מעורבותו בחקירת תאונות דרכים חמורות, מוגבלת לרוב לתאונות בהן "זכה" לטפל במהלך תורנותו השבועית.


ככל שבוחן התנועה מטעם ההגנה, מנוסה יותר בחקירת תאונות דרכים חמורות לסוגיהן הרבים, כך רמתה המקצועית של חוות הדעת מטעמו, תהיה גבוהה יותר ויכולתה להשפיע על תוצאות המשפט תהייה רבה יותר. בוחן התנועה מטעם ההגנה, יוכל לגבות את חוות דעתו, בניסיונו ובידע העשיר שצבר בחקירת תאונות דומות, לעיתים קרובות ניסיון העולה על ניסיונם ומקצועיותם של מומחי המשטרה.

חשוב לזכור, כי עורך הדין המנהל את הגנת הנאשם, אינו עד בהליך המשפטי. על מנת להציג מסקנות מקצועיות השונות ממסקנותיהם של מומחי המשטרה, נדרש עורך הדין מטעם הנאשם, להעזר בבוחן תנועה עד מומחה הגנה, אשר יבחן את חומר הראיות והממצאים אשר מומחי המשטרה\ התביעה אספו בחקירתם את תיק התאונה, ויחווה דעתו בחוות דעת מקצועית ובעדות כעד מומחה בבית המשפט.

42 views0 comments

Comments


bottom of page