top of page

הכנסת מערכת ה CDR לשימוש בוחני התנועה בחקירת תאונות דרכים

רכיב ה  EDR (Event Data Recorder ), הוא רכיב אלקטרוני המותקן ברכב מנועי ומשמש לשמירת מידע ממערכות הרכב. בשונה מקופסאות שחורות המותקנות בכלי טיס, ומתעדות נתונים ברציפות במהלך כל הטיסה, רכיב ה EDR, שומר נתונים לפרק זמן קצר בלבד ( מספר שניות שקדמו להתרחשות התאונה ובמהלכה ), ורק במקרה של התרחשות אירוע משמעותי כהתנגשות בתאונת דרכים ( במרבית כלי הרכב, הנתונים יישמרו רק במקרה של פתיחת כרית אוויר ).  הנתונים הנשמרים ב EDR, כוללים בד"כ: נתונים דינמיים של הרכב ( מהירות, האצות ובלימות ), פעולת ומצב מערכות הרכב ( מנוע, בלמים, היגוי, תאורה, חגורות בטיחות ) ונתונים נוספים המתקבלים ממערכות ההתרעה של הרכב.

מדור תאונות דרכים באגף התנועה במשטרת ישראל, הכניס לאחרונה לשימוש את מערכת ה Crash Data Retrieval- CDR של חברת BOSCH והכשיר בוחני תנועה לשימוש במערכת בעת חקירת תאונת דרכים. את מערכת ה CDR מחברים בעזרת מחשב נייד וכבלים מיוחדים, לשקע הדיאגנוסטיקה ברכב או במקרים בהם הרכב ניזוק מאוד, ניתן לחבר את המערכת למודולים המפורקים מהרכב ( כדוגמת מודול כריות האוויר ). בעזרת מערכת ה CDR, ניתן להפיק דוח ממוחשב המכיל נתוני רבים, אשר נשמרים בעת התרחשות אירוע תאונה על רכיב ה EDR המותקן בכלי רכב.

bosch - Crash Data Retrieval
Event data recorder

להלן דוגמא לסעיפי הדוח המופק ממערכת ה CDR. בטבלה מטה, מוצגים נתוני מהירות הרכב, שימוש בבלם, תאוצת הרכב וסל"ד ב- 5 השניות שקדמו להתנגשות, בחלוקה למספר נקודות זמן, עד להתנגשות:

cdr- pre crash data report

בדוח כזה, חלק מהנתונים, מוצגים באופן ברור, כגון מהירות הרכב בעת ההתנגשות ( במקרה הנ"ל- 100 קמ"ש), אך על מומחה בחקר תאונות דרכים לנתח לעומק ולהבין את הנתונים הנסתרים, העשויים להסביר את התנהגות הנהג והרכב לפני התאונה ואף במקרים מסויימים, להצביע בעזרתם, על תקלה מכאנית במכלולי הרכב.

bottom of page