top of page
Anchor 1
Search
  • Writer's pictureצביקה מוזס

"טכוגרף - הקופסה השחורה בכלי הרכב"

Updated: Mar 15, 2021

סעיף 364 ד. לתקנות התעבורה תשכ"א-1961, מחייב כלי רכב כבדים, משאיות ואוטובוסים בהתקנת מכשיר טכוגרף. התקנה מפרטת אילו סוגי כלי רכב, משקל ושנת יצור מחוייבים בהתקנת טכוגרף. השימוש בטכוגרף במדינת ישראל, החל בשנת 1989 לאחר שמשרד התחבורה, אימץ את התקן האירופי בנושא.

במקור, שימש מכשיר הטכוגרף למעקב אחר שעות עבודה ומנוחה של נהגי רכב כבד ואוטובוסים, כמתחייב בתקנה 168 לתקנות התעבורה, הקובעת זמני מנוחה בהתאמה למספר שעות הנהיגה.

קיימים מספר סוגים של מכשירי טכוגרף. המכשירים הראשונים נכנסו לשימוש בישראל, בתחילת שנות ה-90, היו מורכבים בלוח השעונים של כלי הרכב בתצורת מד מהירות ושעון אנלוגי. בהמשך שודרגו מכשירי הטכוגרף למכשירים אלקטרו-מכאניים המורכבים כיום במרבית כלי הרכב הכבדים בישראל:


עם ההתפתחות הטכנולוגית של עולם הרכב, התפתחו גם מכשירי הטכוגרף, וכיום בעולם ובמיוחד באירופה, שם משמשים מכשירי הטכוגרף בניהול יעיל ובטיחותי של ציי רכב גדולים, התפתחה גם התקינה המחייבת כלי רכב כבדים בהתקנה ושימוש במכשירי טכוגרף דיגיטליים, אשר בשונה מהמכשירים האנלוגיים בהם נעשה שימוש בדיסקת נייר, פלט המכשירים הדיגיטליים מודפס על גליל נייר:


מדוע מכונה הטכוגרף, גם ה"קופסה השחורה" של כלי הרכב ?

מכשירי הטכוגרף לסוגיהם, מבצעים ביחס לזמן, רישומי מהירות, מרחק ופעולת המנוע.

במכשירים האנלוגיים בהם נעשה שימוש בישראל, מתבצעים רישומי הפרמטרים השונים, באמצעות מחטי ברזל הנעות וחורטות רישומים, על דיסקת נייר מצופת דונג, הנעה בסיבוב בהתאמה לשעון.

רישומי המחטים, מאפשרים לעקוב אחר פרמטרים משמעותיים באופן נהיגתו של הנהג:

  • מהירות הנסיעה.

  • שימוש מוגבר בבלמים הגורם לבלאי ושחיקה.

  • צריכת דלק.

  • שעות נהיגה ומנוחה.

  • מרחק נסיעה.

לצד השימוש הנובע מהצורך במעקב אחר שעות עבודת ומנוחת הנהגים, התברר מהר מאוד, כי רגישותן של מחטי הטכוגרף, לתנודות, במיוחד בעת התנגשות כתוצאה מתאונת דרכים, מסייעים לבוחני התנועה, בחקירת התאונה והתנהגות נהג הרכב הכבד ברגעים שקדמו לתאונה. רישומי המחטים בכל רגע ורגע, מספקים מידע קריטי על הרגעים שקדמו לתאונת הדרכים, בדומה לקופסה השחורה המותקנת במטוסים.

בחקירת תאונת דרכים במעורבות כלי רכב כבד, תפיסת דיסקת הטכוגרף ופענוח רישומי הדיסקה, ע"י בוחן תנועה אשר הוסמך לכך, מהווה פעולת חקירה מהמעלה הראשונה. לצד פרמטרים ברורים כגון: מהירות אחרונה של כלי הרכב לפני ההתנגשות ושעת התאונה, ניתן לפענח פרמטרים חשובים נוספים, אשר פענוחם תלוי במקצועיותו של המפענח.

161 views0 comments

Comments


bottom of page