top of page

תפקידו של בוחן התנועה, המומחה מטעם ההגנה

בכל תיק תאונת דרכים המתנהל בבית משפט לתעבורה, יהיה בוחן התנועה המשטרתי, עד מרכזי של התביעה. למעשה, במרבית תיקי התאונות, פעולותיו של בוחן התנועה בתיק והמסמכים שיצר, מהווים את ליבת חומר הראיות. מקצועיותו של הבוחן תבחן בהליך המשפטי. כשלים בעבודת הבוחן הבאים לידי ביטוי באיסוף ממצאים לקוי, אי מיצוי שלבי החקירה, הסקת מסקנות שגוייה ועוד טעויות הנעשות לעיתים עקב מגוון פעולותיו הרחב של בוחן תנועה בעת חקירת תאונות דרכים, כל אלה, עשויים להשליך על הצלחת התביעה בסופו של הליך משפטי, להרשיע את הנהג הנאשם.

כאן נכנס, תפקידו הייחודי של בוחן תנועה, עד מומחה מטעם צוות ההגנה המשפטית והנאשם, אשר מופקד מתוקף מומחיותו, על בדיקה מקצועית, של כל חומר הראיות בכל הקשור לפעולותיו של בוחן התנועה בתיק התאונה. בוחן התנועה מטעם ההגנה, יאתר כשלים, טעויות וליקויים באופן איסוף הממצאים בזירת התאונה, יצביע על פעולות חקירה ואיסוף ממצאים שלא נעשו בהתאם להנחיות המשטרה, ינתח את ממצאי הבוחנים ו\או ממצאי מומחי התביעה הנוספים ולעיתים ועשוי להסיק מסקנות השוללות את מסקנות בוחן התנועה לרבות מסקנותיהם של מומחים משטרתיים נוספים בתיק, או יציג תזה אפשרית נוספת אשר לא נבחנה, טרם הגשת כתב האישום, ע"י מומחי התביעה.

 לקבלת חוות דעת בוחן תנועה ועד מומחה
050-6273870
bottom of page